Font Awesome Icons

Date: April 17, 2024 

बुध, बैशाख ५, २०८१

Promoter share form Nepali IHF

श्री अध्यक्ष ज्यू,
ईन्टिग्रेटेड हाइड्रो फन्ड नेपाल प्रा.लि.
बुद्धनगर काठमाडौं ।

विषयः संस्थापक शेयर खरिदका लगि आवेदन गरिएको बारे ।

महोदय,
उपरोक्त विषयमा मलाई / हामीलाई ईन्टिग्रेटेड हाइड्रो फन्ड नेपाल प्रा.लि. को संस्थापक शेयर खरिद गर्ने इच्छा भएकोले संचालक समितिले गरेको निर्णय मान्य हुुने गरि यो आवेदन पेश गरेको छु।

    एकै पटकमाकिस्ताबन्दिमा

    Create your account